با تشکر از دبیر درس آزمایشگاه مقطع دهم تجربی و یازدهم ریاضی “سرکار خانم فردی پور”

آزمایش اول : 

 

 

عنوان آزمایش: غذاهای پشتیبان رشد بدن

نام گروه: رادیو ایزوتوپ

 

اعضای گروه : مهرانا شجاعی،سایه مهرحاجتی، زینب برهمند پایه دهم تجربی

 

در کلیپ زیر نتیجه استفاده از شناساگر بیوره برای تعیین مقدار پروتئین در مواد غذایی مختلف مشاهده می شود :

 

 

آزمایش دوم : 

عنوان آزمایش : آزمایش پر سرعت اما کم فشار

اعضای گروه : هانیه محمد پور، ترنم اعزازی، ملیکا جهانبخشی پایه دهم تجربی

در کلیپ زیر نتیجه آزمایش را مشاهده می فرمایید:

 

آزمایش سوم : 

عنوان آزمایش: کربن دی اکسید در هوای بازدمی
اعضای گروه :هرانوش حسنلو، آیدا افضلان ، مریم هارونی پایه دهم تجربی
 دمیدن هوای بازدمی در متیل بلو باعث تغییر رنگ و اسیدی شدن محیط میشود و رنگ از آبی به زرد تغییر پیدا می کند. دمیدن هوای بازدمی در آب آهک باعث رسوب کربنات کلسیم و مات شدن محلول می شود.

در کلیپ زیر نتیجه آزمایش را مشاهده می فرمایید:

 

 

آزمایش چهارم: 

عنوان آزمایش: شبیه و شبیه تر 
اعضای گروه :لنا نعمت زاده ، نگار امیریاوری پایه یازدهم ریاضی 
 

در کلیپ زیر نتیجه آزمایش را مشاهده می فرمایید: