در راستای اهمیت بحث  “سن نوجوانی” و  آموزش خانواده در ارتباط با چگونگی برقراری رابطه با نواجوان خویش،  جلسه آموزش خانواده در تاریخ 23 آذر ماه با حضور مشاور  سرکار خانم قاسمی راد با محوریت “ارتباط خانواده با نوجوان ” در دبیرستان ستارگان برتر برگزار شد.