درس آزمایشگاه پایه یازدهم ریاضی

آزمایش جنگل سیاه

تینا آل ناصر / آوا شاه محمدی

 

درس آزمایشگاه پایه یازدهم ریاضی فیزیک

نام آزمایش:شبیه و شبیه تر

نگار امیر یا‌وری_لنا نعمت زاده