برای دانلود نمونه سوالات  دهم تجربی روی هر گزینه کلیک نمایید.

 

فیزیک ده تجربی ۳    فیزیک ده تجربی ۲    فیزیک دهم تجربی 1

ریاضی دهم تجربی ۱  ریاضی دهم تجربی ۲    ریاضی دهم تجربی ۳  ریاضی دهم تجربی ۴    ریاضی دهم تجربی۵      

زیست ۱       زیست دهم تجربی ۲        زیست دهم تجربی ۳       زیست دهم تجربی ۴      یست دهم تجربی ۵       زیست دهم تجربی ۶

 شیمی دهم تجربی ۱         شیمی دهم تجربی ۲      شیمی دهم تجربی ۳      شیمی دهم ۴  

جغرافیا دهم ۲    جغرافیا دهم ۱    جغرافیا دهم ۳         جغرافیا دهم ۴

دینی دهم ۱   دینی دهم ۲       دینی دهم ۳      دینی دهم ۴         دینی دهم ۵     دینی دهم ۶

زبان دهم ۱  زبان دهم ۲  زبان دهم ۳  زبان دهم ۴

نگارش دهم ۱  نگارش دهم ۳      نگارش دهم2