ستارگان برتر مهر و آبان 

 

  هرانوش حسنلو           دهم تجربی

کیانا هاشمی زاده          دهم تجربی

ملیکا جهانبخشی          دهم تجربی

     لنا نعمت زاده           یازدهم ریاضی

    تانیا موسوی              ده انسانی