برگزاری جلسه هدایت تحصیلی ویژه پایه نهم توسط مشاور