فعالیت درس زمین شناسی : پایه یازدهم ریاضی و فیزیک 

توسط دانش آموزان : لنا نعمت زاده / نگار امیریاوری 

دبیر گرامی : خانم آرزو فردی پور